Teknologisering og forretningsstrategi

teknologi

Teknologisering og forretningsstrategi blir mer og mer komplisert, og det færreste vil klare å henge med i fremtiden.

Etter å ha jobbet med digitalisering og endringsledelse de siste 15 årene ser jeg stadig at flere og flere bedriftsstyrer og toppledere sakker akterut med tanke på det teknologiske skiftet som vi er midt inne i.

Ledende bedrifter overlever ikke teknologisk endring. De ser endringen komme, men klarer ikke å håndtere den på en god måte. Vi snakker om store konsern, eksempelvis Nokia, overlevde ikke når smart telefonen kom, Kodak når digitalt kamera kom på markedet etc. Teknologiseringen er kommet for å bli og den kommer til å endre det meste av fremtiden vår mer enn hva vi kan forestille oss.

Som endringskonsulent ser jeg at det blir større avstand mellom IT avdelinger og toppledelsen. Ofte ser jeg at viktige forretningsprosesser og beslutningsstøttesystemer ikke samspiller. Jeg er ofte inne i endringsprosjekter hvor en ser at det mangler en forankring innad i organisasjonen på det forretningsmessig slik at en ikke oppnår en optimal utnyttelse av informasjonsteknologien. Ganske ofte ser jeg at organisasjonens forretningsstrategi ikke er forankret i en helhetlig virksomhetsarkitektur, noe som bidrar til mange løse tråder og lite effektivitet og utnyttelse av potensialet. Dette skyldes først og fremst manglende kompetanse på både styrenivå og toppledernivå.

Så hvordan kan man tilrettelegge for og høste fordelene av digitalisering? Den kanskje viktigste forutsetningen er at det kreves digital kompetanse i ledelse og styrer.

Disruptiv innovasjon, teknologi eller forretningsmodeller. Disruptiv teknologi kommer ofte fra utfordrerne til det etablerte med en helt annen tilnærming.  Plutselig snur de opp ned på hele markedssituasjonen og vokser eksponentielt og overtar «plutselig» etablerte markeder.

Amazon har gjort det med bokhandel. Wikipedia har gjort det for leksikon. Google har gjort det med markedsføring. Netflix… Facebook… Twitter… Uber, og Airbnb for å nevne noen. Eksempelvis så har Airbnb er blitt en av verdens største hotellkjeder uten å eie ett eneste rom.

Eksemplene er mange og bare fortsetter, vi kommer til å se en teknologisk utvikling inn fremtiden verden ikke har sett manken til, den kommer til å revolusjonere det meste vi forestille oss.

Som nevnt ovenfor ser jeg ofte at forretningsprosesser og beslutningsstøttesystemer ikke samspiller. Dette skyldes som nevnt tidligere manglende kompetanse på både styrenivå og toppledernivå. Derfor må organisasjoner i mye større grad tiltrekke seg kompetanse på dette området, helst i går.

Dagens forretningsstrategier inneholder betydelige elementer av IT – både som strategisk drivkraft og forutsetning. Samtidig ser man stadig oftere at forretningssiden har budsjettansvaret for større IT-investeringer og derfor forventes å spille en sentral rolle også i tekniske beslutningsprosesser. Hvilke krav stiller dette til lederens kompetanse, og hvordan håndterer man «kommunikasjonsgapet» mellom forretning og IT? Forretningsledere må være premissgivere i IT-relaterte beslutningsprosesser, men dette krever selvsagt at de har kompetansen, mangler de den må de enten skaffe seg den eller ansette kompetansen.

En forretningsstrategi formulerer organisasjonens målsettinger og hvordan de skal realiseres, og gir grunnlaget for virksomhetens retning og prioriteringer. En IT-strategi skal sikre effektivrealisering av forretningsstrategien. Den er instrumentet for å kontrollere og styre virksomhetens bruk av IT og danner grunnlaget for planlegging og prioritering av anskaffelser, utvikling og løpende drift.

Teknologisering er en forutsetning for strategirealisering som igjen åpner opp for distrutiv innovasjon og nyvinninger for nye forretningsmuligheter.

Det er derfor viktig å knytte en tettere tilknytning mellom forretning og IT, med økt samhandling og kommunikasjon. Som endringskonsulent ser jeg et betydelig behov i anskaffelse prosessen av strategisk viktig teknologi at samarbeid med styre, toppledelse og IT er på plass.

Effektive beslutningsprosesser knyttet til IT forutsetter at man håndterer kommunikasjonsgapet mellom forretning og IT. Imidlertid ser man i organisasjoner av alle størrelser at faglige barrierer og divergerende målsettinger avler suboptimale beslutninger. Jeg tror ikke man kan eliminere problemet, men håndteringen av kommunikasjonsgapet kan gjøres mer effektivt dersom man er villig til å jobbe med de underliggende årsakene.

Kommunikasjonsgapet skyldes både kulturelle og strukturelle forhold. Den kulturelle bakgrunnen kan forklares ut fra ulik faglig forankring. Særlig i større virksomheter ser man at de ansattes karrierevei ofte er begrenset til gitte funksjonsområder som IT eller markedsapparatet. Kun en liten andel av dagens «kunnskapsarbeidere» har bred erfaring fra både forretning og IT. På ledernivå er dette enda sjeldnere. Resultatet er ofte store kulturelle og begrepsmessige ulikheter mellom miljøene og et problematisk forhold til hverandres fagområder.

Den strukturelle forklaringen er som regel at beslutningsprosesser er organisert innenfor funksjonsområder, ikke på tvers av funksjoner, avdelinger eller divisjoner. Konsekvensen blir ofte suboptimale beslutninger – basert på det enkelte områdets målsettinger. I tillegg medfører mangelen på tverrfaglige prosesser at ulike kulturer, begrepsapparater og beslutningsregler får vokse frem.

Tiltak for å lukke kommunikasjonsgapet må rettes mot å skape et mest mulig effektivt «grensesnitt» mellom de to områdene. Her tyr mange virksomheter typisk til strukturelle tiltak.

Strukturelle tiltak i organisasjonen må imidlertid alltid kombineres med kulturelle omlegginger. Jeg mener at den enkelte beslutningsdeltakers tverrfaglige forståelse er den avgjørende faktoren for å lukke kommunikasjonsgapet. Kun gjennom en bredere IT-strategisk forståelse hos forretningsledelsen – og forretningsmessig forståelse hos IT – vil en virksomhet kunne treffe investeringsbeslutninger som er strategisk mer optimale. Faglig kompetansebygging for forretnings- og IT-ledere er et av mange mulige tiltak. Enda viktigere er det å stimulere til tett samarbeid mellom områdene over tid gjennom tilpassing av målsettinger og incentiver.

Båndet mellom forretningsstrategi og IT blir stadig sterkere, og forretningsledelsens involvering i IT-relaterte beslutninger er viktig for å sikre at forretning og IT arbeider mot de samme langsiktige målene.

Kommunikasjonsgapet mellom forretning og IT er en konstant utfordring, og både kulturelle og strukturelle tiltak er nødvendige for å tilrettelegge for et effektivt grensesnitt mellom de to leirene. En sentral forutsetning for håndteringen av kommunikasjonsgapet er at begges målsettinger og incentiver tilpasses til hverandre og til bedriftens overordnete strategi.

Effektive beslutningsprosesser krever en felles forståelse for et systems livssyklus og hvordan systemets kostnadsstruktur utvikler seg over tid. Ofte kan de langsiktige kostnadene i forvaltningsfasen være betydelige, og det er særlig systemets funksjonelle og tekniske fleksibilitet på sikt som påvirker kostnadsbildet. En forretningsmessig vurdering av behovet for fleksibilitet er derfor viktig for å treffe riktige beslutninger. Dette inkluderer en nøye vurdering av hvordan virksomhetens markeder, produkter, prismodeller og prosesser vil utvikle seg i fremtiden.

Møtet mellom forretningsstrategien og IT er tydeligst i beslutninger knyttet til større IT investeringer. Verktøyet for å sikre strategiske optimale avgjørelser er derfor viktig. I praksis anbefales strukturerte beslutningsprosesser der ulike tekniske alternativer vurderes i forhold til en helhetlig katalog av både forretningsmessige og tekniske kriterier. Samarbeidet mellom forretning og IT både i utformingen av kriteriekatalogen og i den påfølgende vurderingen av løsningsalternativene er avgjørende for en helhetlig beslutning.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s